Стани H8S модел и спечели среща с Христо Стоичков

ИГРА с НАГРАДИ! Стани H8S модел и спечели среща с мен в БУРГАС на откриването на първия ОФИЦИАЛЕН H8S МАГАЗИН! Публикувай в коментар под този пост своя снимка с артикул от бранда. На случаен принцип ще бъдат изтеглени 8 участника, които ще бъдат специални гости на събитието.

 

ОТКРИВАНЕ: 28.05.2023 в мол Галерия Бургас от 10.30-12.00

Срок на играта: от 9.00 ч. на 20.05.2023 -23.59 ч. на 21.05.2023 г.

Победителите ще бъдат изтеглени и обявени на 22.05.2023 г.


Официални правила за провеждане на игра„Стани H8S модел“ във Facebook

Играта „Стани H8S модел“ (“Игра”) се провежда във Facebook (Фейсбук) профила на
H8S Hristo Stoitchkov ( https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov ) с
Организатор/Изпълнител: „8 Ейджънси“ ООД, ЕИК204810637, с адрес: София 1407,
ул. „Данаил Дечев“ No 6, наричано по-нататък „Организатор".
Взимайки участие в играта във Facebook профила H8S Hristo Stoitchkov
(https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov), Участниците се съгласяват с
изложените по-долу Правила за провеждане на играта (наричани по-нататък
„Официални правила”) и се задължават да ги спазват. Официалните правила се
оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта
www.8hristo.com.
I. Механизъм
1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
1.1. Трябва да качи снимка, на която е облечен/държащ артикул/и H8S
във Facebook (Фейсбук) профила H8S Hristo Stoitchkov
(https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov)
2. Периодът за провеждане на Играта e от 9:00 ч. на 20.05.2023 г. до 23:59 ч. на
21.05.2023 г.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт от страна на Участника и е
безвъзмездно за него.
4. Всеки Участник участва еднократно в Играта, независимо от броя коментари, които е
публикувал.
5. С публикуване на коментар във Facebook профила на H8S Hristo Stoitchkov
(https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov) по повод на Играта, Участникът
потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
6. Целта на играта е да се изберат на произволен принцип осем победителя, които да се
срещнат на живо с Христо Стоичков по време на откриване на първия официален
H8S магазин в мол Галерия Бургас на 28 май 2023 г. от 10.30-12.00 часа.
II. Право на участие
7. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18
години, на територията на България (с изключение на служителите на „8 Ейджънси“
ООД и на членовете на техните семейства – деца, родители и съпрузи), имащи профил
във Facebook, който позволява да им бъде изпратено съобщение при евентуално
спечелване на награда. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством
всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за
злоупотреба, Изпълнителят има право незабавно да дисквалифицира Участник.

8. Публикуваните от Участниците снимки и коментари/ съдържание трябва да
са притежание на участника и да не съдържат послание, или каквото и да е друго
съдържание, което:
- противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве
или срещу правата и свободите на други граждани;
- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или на което и
да е друго лице;
- съдържат нецензурни и обидни думи, изрази, изображения;
- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз,
възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на
расова, национална, етническа или религиозна вражда;
- проповядва агресивна или недемократична идеология;
- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на
Република България или международни актове, по които Република България е страна;
- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална
информация;
- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или
законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на
интелектуална собственост и други;
- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.
Изпълнителят си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците
съдържание на Facebook профила на H8S Hristo Stoitchkov
(https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov). Организаторът има право да премахне
(свали) от Facebook профила на H8S Hristo Stoitchkov
(https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov) всеки коментар, отговор, изображение
и др., които по негово усмотрение нарушават някое от горните изисквания или
противоречат на тези Официални правила.
III. Награди и награждаване
9. Наградата в играта е:
- Среща на живо с Христо Стоичков по време на откриване на първия
официален H8S магазин в мол Галерия Бургас на 28 май 2023 г. от 10.30-12.00 часа.;
- Осемте награди се присъждат на осем победители.
Победителите ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер на случаен томболен
принцип.
10. Ще бъде изтеглено и едно резервно име на Участник в случай на
дисквалифициране на победител за нарушение на тези правила или при невъзможност
той да бъде намерен.
12. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани във Facebook
профила на H8S Hristo Stoitchkov (https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov) на
22.05.2023 г. Спечелилите участници трябва да изпратят на лично съобщение име,
фамилия и телефон за връзка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка) се
използват само за целите на играта.
13. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не изпратят
необходимата информация в рамките на 2 дни от датата на изпращането на личното

съобщение към тях. Организаторът предоставя наградата на Участник, изтеглен като
резерва.
IV. Лични данни
14. Правата на всички Участници в Играта са защитени в съответствие с
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и
Закона за защита на личните данни. Включвайки се в Играта, Участниците декларират,
че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора/Изпълнителя
или от определено от него обработващо данните лице. Организаторът/Изпълнителят
има качеството на администратор на лични данни.
15. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците дават съгласието си и
предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с Играта и
разпространението на наградата. Предоставянето на личните данни е предпоставка за
участие в играта. Данните ще могат да се използват в срок от три месеца след
получаването им. След изтичането на периода данните ще бъдат изтрити. Данните,
които предоставя участникът за извършване на доставката, са: име и фамилия на
получателя на наградата, телефон за връзка.
16. При поискване от страна на участника към Изпълнителя (който е
Обработващ на личните данни) данните му да бъдат изтрити по-рано от горните
срокове, това ще бъде сторено в срок от 30 дни, като изпрати заявление до
Изпълнителя на имейл адрес [email protected]. В случаите, когато участник поиска да
се прекрати обработката на личните му данни и в следствие на това Изпълнителят бъде
възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите или връчването на
спечелената награда, Организаторът не носu отговорност. u Организаторът не носи
отговорност и в случай че участник е предоставил невалидни данни за контакт, грешни
имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.
17. Организаторът се задължава да обработват личните данни на Участниците
съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679, който
регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и
свободното движение на такива („Регламентът“). Възложителят и
Организаторът/Изпълнителят се ангажират да не разкриват личните данни или друга
информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са
обвързани с игрите, с изключение на законово предвидените случаи. Възложителят и
Организаторът/Изпълнителят може да имат достъп до лични данни, предоставени на
Facebook профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за
публичност на профилите си, които те сами са задали. Лични данни извън изброените в
точка 16 не се обработват от Възложителя и Организатора/Изпълнителя.
18. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни
мерки за защита на личните данни на участниците.
19. Личните данни на спечелилите регистрирани участници ще бъдат
предоставени на служители от магазина с цел организиране на срещата.
20. Приемайки правилата за провеждане на играта:
ДЕКЛАРИРАМ:
(а) Запознат/а/ съм с целите на обработване на личните
ми данни; (б) Доброволно прeдоставям собствените си
лични данни;

(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат
обработвани от Организатора за целите, посочени в тези Официални правила.
(г) Информиран съм, че във всеки момент мога да оттегля съгласието си за
обработването на личните ми данни, като изпратя заявление на имейл адрес
[email protected].
(д) Запознат съм с правото си да изискам от Организатора достъп до, коригиране
или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на лични данни, жалба
до надзорен орган (КЗЛД), или право на възражение срещу обработването, както и
преносимост на личните данни. Всяко искане, свързано с упражняване на изброените
права, се подава писмено на следния имейл [email protected].
V. Други общи условия при провеждане на томболи
22. Тези Официални правила се прилагат от публикуването им на 19.05.2023 г.
до осъществяване на срещата с Христо Стоичков. Организаторът си запазва правото да
допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на
тяхното публикуване на сайта www.8hristo.com. Участниците в Играта следва сами да
проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът е длъжен да ги
информира по друг начин за направените промени.
В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати
участието си в Играта.
23. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време,
обявявайки това в съответствие с т. 22 от настоящите Официални правила при
установени материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или
форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици,
градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари,
производствени аварии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези
случаи не се дължи компенсация на Участниците.
24. Печелившите участници от Играта дават съгласието си за използване на
техните имена за публикуването им в качеството на победители от страна на
Организатора с цел доказване резултатите от тегленето на печелившите Участници.
25. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и
Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се
постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи. За неуредените въпроси се
прилага българското законодателство.
26. Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана,
администрирана или свързана с Facebook и Instagram. Участниците в Играта са
уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в
Играта се предоставя на Организатора/Изпълнителя, а не на Facebook.
С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират,
че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с
участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и
претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено
към Организатора.
27. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне,
отклонения, заместване или невъзможност за провеждане или за употреба на наградата

в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да
възпрепятстват провеждането на събитието.
28. Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво
съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което по собствена преценка
смятат за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Игра. Това
включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на
правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът може да
дисквалифицира от Играта Участник, публикувал такова съдържание. В тези случаи
решението на Организатгора на Играта е окончателно
29. Изтелгането на победители не подлежи на допълнително обсъждане.
Организаторът на Играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и
сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и
за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в томболите и трети
лица във връзка с такова съдържание.
30. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на
фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на
тези Официални правила. Организаторът/Изпълнителят на Играта си запазва правото
да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на
Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. В
случай, че печелившият не потвърди самоличността си, пълнолетието си, за да получи
наградата, същият губи правото си върху наградата и тя не се предоставя.
Дисквалифицираните Участници губят правото да участват в Играта, както и да
получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на
Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
31. Участниците носят отговорност за всички материали и информация,
публикувани от тях на Facebook профила на H8S Hristo Stoitchkov
(https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov) включително по отношение на тяхната
законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да
публикуват на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин
посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е
клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което
представлява посегателство върху лични, имуществени или обществени права. Същото
важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални
престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на
отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
32. Организаторът/Изпълнителят си запазва правото да изтрива качена на
страницата информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение
по темата или концепцията на Играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно,
заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху
лични, имуществени или обществени права. Същото важи за съдържание, което би
могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава
правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да
представлява нарушение на който и да е закон, както и коментари, които съдържат
явна или скрита реклама на конкурентни продукти.
33. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се
съгласяват, че за обработването и използването на техните лични данни, друга
информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта за
целите, описани в тези Общи правила, Организаторът/ не предоставя и не дължи
каквато и да е компенсация или възнаграждение.
34. С приемането на настоящите Официални правила Участниците
потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга
информация във връзка или по повод на Играта не са обект на интелектуална
собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети
лица и с включването им в Играта не се нарушават права или законни интереси на
трети лица, нито се нарушават нормативни разпоредби. Участниците се съгласяват, че
няма да претендират като титуляри на някое от изброените права за заплащане от
Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.
35. За всякакви запитвания, коментари и предложения на Участниците във
връзка с Играта следва да се използва следния имейл адрес: [email protected] .

 

Back to all news